nuskirti

nuskirti
1 nuskìrti, nùskiria, nuskýrė tr. Š, Rtr; Ser 1. nuvalyti, nudaryti: Nūskìrs kruopus su pakeltums girnums Grd. Kapūstus nukertam, nùskiriam StngŽ72. Grybus parnešus tuojau nùskiriu Snt. 2. atidalijus duoti nuosavybėn: Ir dalys, nuskìrtos anksčiau, pagal dabartinius metus turėtų būt mažinamos Gs. Ans nuskýrė man dalį, t. y. nudalino J. Nuskyrė man žemės iš to paties dvaro P.Cvir. 3. duoti, suteikti: Nuskìrtas jai kambariukas, ir būna Gs. Ji liepė jiems (velniams) nuskìrtą mišką išraut MitI371.nuspręsti, numatyti duoti: Buvo nuskìrtas butas, būt gavus Klt. Karšintis ant mūro, kai namuose ir taip kiekvienas kąsnis nuskirtas (kam nors numatytas, apskaičiuotas), skriauda namams P.Cvir. 4. refl. būti kitokiam, nutolti, nesutapti: Literatūra nusiskyrusi nuog rašliavos A1884,199. 5. nustatyti, sutarti: Prisiminiau, kad ši diena nuskirta mano mokslo pradžiai . Atėjau nuskirtu laiku Juoziokų galan pusryčių, o ten stalas tuščias J.Balt. Nuskìrtas metas NdŽ. Ir algą nuskýrė nuog tos dienos Lp. Vaikams šitaip buvo nuskiriama tikyba: sūnūs seka tėvo tikybą, dukterys – motinos A.Janul. | refl.: Nusiskýrę iš anksto b[uv]o pro čia eit Gs. 6. NdŽ pavesti užimti kokią vietą, eiti kokias pareigas: Buvo nuskýrę mokytoju į Juozapavą Krš. Gal sužinojai, kur mūs bernioką nuskýrė? Ds. Jį nuskýrė dirbt mūsų kolūky (sov.) Grdž. Nuskýrė jį prie griovių Rm. Tris vyrus nuskyrė kaminus išvalyti Užv. | Nežino, ar paims vaiskan – nuskýrė (nusprendė guldyti) ligoninėn Mlt.užduoti kokį darbą: Jam buvo nuskìrta tuos arklius žiūrėt Krs. Man čia ravėt nuskìrta Sug. 7. išrinkti (susitarus ar balsuojant): Žmonės duoda prašymus valdžiai, kad nuskirtų komisiją iškadai apžiūrėt Grž. Apiekūnus nuskýrė [našlaičiams] Grz. | refl. tr.: Susirinkimas nusiskyręs vyresnybę – viršininką, raštininką ir piningių A1885,25. 8. išrinkti geresnį, tinkamesnį, parinkti: Ana nuskýrė slūgą J. Dalgį nū̃skira, su nūšukomis braukdami Ggr. | refl. tr., intr.: Nevedęs atrodė ant gyvenimo (tinkamas gyventi), ir nusiskýriau, o pasirodė niekai Skr. Jei blogai nusiskýrei – blogai Plng. Aš nusiskyriau jaunąjį bernelį, kurs į vaiskelį išjojo LTR(Vkš). Pigesnis skustuvas nusiskýrė (buvo išsirinktas) geresnis, o paskuo paprastėjo Šts. ^ Skyreis ir nusiskýrei veršio uodegą (ilgai rinkdamasis, išsirinkai blogiausią merginą) Mžk. 9. lemti: Matyt, jam taip nuskìrta visą amžių vargt Rs. Kiek anam amželius nuskìrtas, ans tiek išgyvęs sau Sd. 10. įjungti, įtraukti į tam tikrą kategoriją: Čia yra ir tokių kalbos savotiškumų, kurie į vieną kurią klaidų rūšį sunku nuskirti J.Jabl. Į prieveiksmius čia nuskiriami ir žodžiai be, irgi, ir J.Jabl. \ skirti; apskirti; atskirti; daskirti; įskirti; išskirti; nuskirti; paskirti; perskirti; praskirti; priskirti; razskirti; suskirti; užskirti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • nuskyrimas — 1 nuskyrìmas sm. (2) 1. → 1 nuskirti 3: Valdžios nūskyrimas yra geras DūnŽ. Joms duotas yra koks noris kuolas kūnui pagal nuskyrimą išminties Aukščiausiojo Ns1849,2. 2. NdŽ → 1 nuskirti 5. 3. Ser, NdŽ → 1 nuskirti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskirti — 1 apskìrti, àpskiria, apskyrė tr. Rtr 1. liepti, pavesti ką daryti: Apskyrė man įstato mokslą, bet aš su visu kitokį turėjau savo pastatymą I. Kunigų yra urėdas žmones mokyti, bo ant to visi yra apskirti Mž11. 2. N, Š išrinkti (balsuojant ar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atskirti — 1 atskìrti, àtskiria, atskyrė tr. K, Š, Rtr; SD208,211,414, H153, R42, N, LL185 1. DŽ1, Dv atrinkti, atmetant, kas netinkama: Àtskiria gerus grūdus sėklai JnšM. Rugius su kretilais sijos: kas sėklai, kas kiaulioms atskìrs LKT63(Lkž). | refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daskirti — 1 ×daskìrti, dàskiria, daskyrė (hibr.) žr. 1 paskirti 3: Daskìrkie gi man dalelę LKKIX209(Dv). skirti; apskirti; atskirti; daskirti; įskirti; išskirti; nuskirti; paskirti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dienyti — diẽnyti, ija ( yja), ijo ( yjo) intr. 1. refl. švisti, aušti: Jau dienyjas, t. y. aušta J. Kai mes išėjom, ką tik buvo pradėję diẽnytis Skr. Da ne diena, ale jau diẽnijas Rs. Diẽnyjantis nuėjau grybauti, o jį jau radau Vl. 2. gyventi, dienas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išskirti — 1 išskìrti, ìšskiria, išskyrė tr. 1. SD185, H, Sut, N, K, Š, Rtr padaryti atranką, atmetant, kas netinkama: Išskìrk man grūdus, kurie susimaišę J. Prieš sėjimą mes grūdus išskiriam, parvėtom, kad sėkla būt čystesnė Jnšk. Aš per valandą kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubrėžti — tr. 1. nudrėksti: Šaka nubrėžė koją rš. | refl.: Man ranka nusibrėžė J. 2. išvesti (liniją): Nubrėžti apskritimą rš. ║ išpiešti: Tuos daiktus nubrėžė visai kaip yra Smln. ║ nuskirti, nustatyti: Čia nebūna tokių atvejų, kad nubrėžtieji planai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuketinti — nuketìnti tr. nutarti, pažadėti, nuskirti: Nuketìno, nukalbėjo mañ vaiskelin duoti Dkšt. Nuketìno mane motulė čiužan šonelin, čiužan kraštelin Ad. ketinti; atketinti; įsiketinti; nuketinti; paketinti; priketinti; suketinti; užketinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuskirstyti — nuskìrstyti Rtr, NdŽ; Ser iter. 1 nuskirti. skirstyti; apsiskirstyti; atskirstyti; išskirstyti; nuskirstyti; paskirstyti; perskirstyti; praskirstyti; priskirstyti; razskirstyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nustatyti — tr. K, Rtr, Š, KŽ; SD460, Sut, N, RtŽ, L 1. visą pristatyti, pridėti ko vertikaliai: Visas kalnas rikėm nustatytas, net marguoja Alv. Kažkur už upės, gubomis nustatytame lauke, rėkavo kiškis J.Avyž. Ir nustatė tuos kampelius tik vienom lazdelėm… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”